la psique nascuda a l’organisme

LA PSIQUE NASCUDA A L’ORGANISME

 

La psique cel·lular

Just al cap d’unes setmanes després de la fecundació, els milers de cèl·lules que ha generat la cèl·lula fecundada s’agrupen en cinc tipus inicials. Com que corresponen a cada una de las cinc oseis, les denominem: cèl·lules I-II, osei vertical; cèl·lules V-VI, osei frontal; cèl·lules III-IV, osei lateral; cèl·lules VII-VIII, osei rotatòria; cèl·lules IX-X, osei central.

Cada grup cel·lular embrionari, en els múltiples i complexos desplaçaments, desplega el moviment de l’osei que l’ha originat i genera noves cèl·lules amb les que crea els teixits, la cavitat i el sistema orgànic de la seva osei. Les seves associacions cel·lulars mostren un comportament específic, la percepció, la memòria i la intel·ligència que denominem psique cel·lular.

Les cèl·lules I-II creen les neurones del sistema nerviós, que es dediquen a interpretar i a coordinar diverses informacions per tal d’elaborar una planificació general. Necessiten distanciar-se del contacte directe amb les altres cèl·lules per poder captar la informació en tota la globalitat, des de lluny. S’associen entre elles en un estricte ordre jeràrquic. També formen la vista, l’únic sentit que percep els estímuls sense contacte.

Amb el moviment ascendent i amb la qualitat medul·lar-estàtica, manifesten una psique cel·lular observadora, distant i jeràrquica, que denominem psique cel·lular contemplativa.

Les cèl·lules V-VI creen les cèl·lules del sistema muscular-locomotor i respiratori, que es dediquen a realitzar la funció combustible o metabòlica. Elles saben que aquesta funció ha de ser eficaç i ràpida, per a la qual cosa escullen el camí més veloç, curt i unidireccional: van de l’origen a la inserció en els músculs, de la procedència a la destinació en les vies respiratòries, sense desviacions. Fan un càlcul exacte i aprofiten l’espai amb eficàcia.

Amb el moviment unidireccional cap endavant i la seva qualitat perifèrico-dinàmica, manifesten una psique cel·lular unidireccional, pràctica i eficaç, que denominem psique cel·lular pragmàtica.

Les cèl·lules III-IV creen les cèl·lules del sistema assimilocirculatori, que es dediquen a repartir l’aliment a tot l’organisme. Amb aquesta finalitat, actuen en relació al gust i s’associen establint una xarxa d’intercomunicació bilateral que permet animar l’organisme en tot moment. No cerquen l’eficàcia ni l’ordre jeràrquic, sinó l’estat de contentació o de descontentament de les cèl·lules. Saben jugar el paper de mediadores, comunicant unes parts de l’organisme amb unes altres.

Amb el moviment esquerra-dreta i la qualitat perifèrico-dinàmica, manifesten una psique cel·lular gustativa, comunicativa i mediadora, que denominem psique cel·lular emocional.

Les cèl·lules VII-VIII creen les cèl·lules del sistema urinari, que realitzen la funció eliminatòria. Saben distingir l’espai o territori propi, vigilant les substàncies que són nocives per a l’organisme, revisant la selecció realitzada, expulsant l’invasor, regulant la pressió i l’adequació o la inadequació de la força, netejant l’organisme i protegint-lo dels enemics.

Amb el moviment giratori i la qualitat perifèrico-dinàmica, manifesten una psique cel·lular lluitadora, territorial i conclusiva, que denominem psique cel·lular competitiva.

Les cèl·lules IX-X creen les cèl·lules del sistema reproductor, regenerador cel·lular i conjuntiu subjacent. La seva intensa vitalitat els permet captar tant la vida com la mort per poder realitzar la regeneració cel·lular. Saben com cal establir contactes intercel·lulars multiradials per unir les diverses parts de l’organisme, comunicar les cèl·lules de nucli a nucli, captant l’interior, i saben perpetuar l’espècie. Ho fan calladament, amagades en els diferents teixits, expressant-se només quan és oportú.

Amb el moviment cel·lular multiradial i la qualitat medul·lar-estàtica, manifesten una psique cel·lular íntima, profunda i absoluta, que denominem psique cel·lular afectiva.

La psique

En els vertebrats, aquestes psiques cel·lulars s’interrelacionen al cervell i es reflecteixen a les activitats de les diferents zones cerebrals, tot constituint la psique de l’organisme o de l’ésser viu.

La psique coordina i expressa les necessitats vitals internes i externes dels cinc grans sistemes orgànics, a través tant de la medul·la espinal o dels nervis raquidis (sobretot, per a les informacions internes) com dels cinc sentits o dels dotze nervis cranials (sobretot, per a les informacions externes).

La psique i l’activitat cerebral no són independents de les diverses activitats de l’organisme de cada ésser viu i dels seus moviments, sinó que està totalment interrelacionada amb ells. És una de las activitats de l’osei.

el descobriment, l’esquema osei

EL DESCOBRIMENT DE L’ESQUEMA OSEI

 

En establir la interdependència absoluta de les seves accions a la CVP, queden al descobert unes altres característiques essencials de cada osei:

Oseis medul·lars-estàtiques i oseis perifèriques-dinàmiques

La qualitat medul·lar caracteritza les oseis vertical (I i II) i central (IX i X), que formen les cavitats cranial i pelviana, unides per un eix. Els seus moviments són estàtics: ens permeten romandre aparentment immòbils. En canvi, la qualitat perifèrica és pròpia de les oseis frontal (V i VI), lateral (III i IV) i rotatòria (VII i VIII), que formen les cavitats pectoral, digestiva i urinària, respectivament, organitzades al voltant de l’estructura medul·lar de la CVP, tot conformant el “forn vital de l’organisme”. Els seus moviments són dinàmics: ens permeten desplaçar-nos en l’espai.

Les oseis f-e, l’osei bilateral i les oseis circulars

Les oseis vertical i frontal actuen en el pla f-e, flexo-extensor o anteroposterior. L’osei lateral actua en el pla bilateral, perpendicular al pla f-e. Les oseis rotatòria i central actuen en sentit circular, del pla f-e al pla bilateral i viceversa.

 

 

verd: pla f-e
vermell: pla bilateral
ocre: sentit circular
tres_dimensiones

 

pelvis3colores pies3colores

 

Les tres regions de la CVP

L’osei defineix tres regions a la CVP, en consonància amb el pla i en el sentit en què es realitzen les accions de les cinc oseis:

La regió f-e, de les oseis vertical (f-e medul·lar i estàtica) i frontal (f-e perifèrica i dinàmica), ocupa els extrems cranial i caudal, a la CVP general: cap i cavitat pectoral-espatlles, punta del còccix i zona coxofemoral; a cada cifosi i a cada lordosi de la columna: cervicals C1-C2 i C7, dorsals D1-D4 i D12, lumbars L1 i L5.

La regió bilateral, de l’osei lateral (bilateral, perifèrica i dinàmica), ocupa la zona medial”, a la CVP general: cavitat digestiva; a cada cifosi i a cada lordosi de la columna: cervical C4, dorsals D6-D9, lumbar L2.

La regió circular, de les oseis rotatòria (circular, perifèrica i dinàmica) i central (circular, medul·lar i estàtica), ocupa les zones intermèdies entre els extrems i la part medial, sobretot la penúltima zona, a la CVP general: cavitats urinària i pelviana; a cada cifosi i a cada lordosi de la columna: cervicals C3 i C5-C6, dorsals D5 i D10-D11, lumbars L3-L4.

 

tres_regiones

A diferència dels peixos i dels rèptils, que es mouen principalment en el pla bilateral, els mamífers i les aus mostren l’acció principal en el pla f-e. Aquesta diferència va ser decisiva en el procés evolutiu de les espècies: va permetre que els mamífers i les aus desenvolupessin el cervell en fer coincidir en el mateix pla f-e allò que constitueix el sistema nerviós (que sempre està situat a la zona anterior i a la zona superior en tots els éssers vius) i el moviment general de la seva CVP. La columna vertebral de l’ésser humà és una de las manifestacions culminants d’aquesta evolució: les seves “molles” (la cifosi i la lordosi) estan definides principalment en el pla f-e.

Així, a cada cifosi o a cada lordosi (malgrat que totes les articulacions vertebrals responen a tots els moviments):

 

 
L’acció f-e és més gran als extrems cranial i caudal, regió f-e (verd).

 

L’acció bilateral només pot ser més gran
a la zona medial, regió bilateral (vermell)

 

L’acció circular es realitza a las zones intermèdies
entre els extrems i la zona medial, sobretot a la penúltima zona
(amb la força necessària per constituir la base), regió circular (ocre).

tienda_india

 

apofisis_espinosa3colors

L’apòfisi espinosa de la vèrtebra assenyala la regió a la qual pertany:

defineixen el pla f-e    /     eviten definir el pla f-e    /     aspecte intermedi

 

Aquesta formació de la columna vertebral és completa amb la cifosi dorsal i amb la lordosi cervical; i està simplificada a la lordosis lumbar. També és en els membres o extremitats i defineix la formació del cervell. En definitiva, a qualsevol zona de l’organisme sempre s’estan reproduint les tres regions de la CVP general.

 

Regió f-e Lòbuls encefàlics frontal, parietal i occipital, bulb raquidi i zona anterosuperior del mesencèfal; nervis cranials 1r-3r i 10è-12è
extrem cranial i extrem caudal o bulb raquidi cerebro_verde
Regió bilateral Lòbul encefàlic insular, zona límbica i zona posteroinferior del mesencèfal; nervis cranials 4t i 5è
part medial cerebro_rojo
Regió circular Lòbul encefàlic temporal, cerebel i protuberància; nervis cranials 6è-9è i part del 5è
penúltim lloc cerebro_ocre

 

Es tracta d’un descobriment històric, obra de Haruchika Noguchi, sobre:

 • l’estructura del moviment espontani o de l’osei, configurada per les cinc oseis + i -, oseis I-X;
 • l’estructura de la interrelació de les activitats diverses en els éssers vius.

Aquesta estructura, inherent a tota realitat, ja sigui física, biològica, psíquica o social, constitueix un nou model o paradigma universal que denominem esquema osei.

la CVP, vital de l’organisme

LA CVP, ESTRUCTURA VITAL DE L’ORGANISME

 

Al llarg de l’evolució de les espècies cada osei ha promogut l’aparició d’un gran sistema orgànic, amb la seva activitat biològica corresponent, i una determinada activitat psíquica, amb la seva corresponent zona cerebral. El mateix passa a nivell embriològic: cada osei genera un tipus de cèl·lules inicials, que aniran conformant el seu sistema orgànic específic, amb la seva activitat biològica i amb la psique corresponent a la peculiaritat de les seves associacions cel·lulars.

A l’organisme de l’ésser humà i en el dels vertebrats, la interrelació absoluta de les cinc oseis, els seus moviments bàsics, els seus grans sistemes orgànics, les activitats biològiques, psíquiques i cerebrals, han creat una estructura rectora de l’organisme que denominem amb la sigla CVP:

C de crani, V de vèrtebres, P de pelvis.

La CVP integra, en una total interdependència, els components següents (l’existència de cada un d’ells necessita la dels altres i la seva interconnexió):

 

cavitat zona centre del sistema osei
blau cranial cap nerviós vertical
verd pectoral espatlles motor-combustiu frontal
vermell digestiva abdomen assimilocirculatori lateral
ocre urinària cintura eliminatori rotatoria
lila pelviana malucs reproductor-conjuntiu central

cinco_dimensiones

 

cinco_cavidades

apofisis_espinosa

Atès que la cultura només disposa dels conceptes cap i tronc o cervell i cos, se sol exposar la idea que el cap regeix el tronc o que el cervell mana sobre el cos. Certament, el cervell (el sistema nerviós) reflecteix i coordina les diferents activitats cel·lulars dels diferents sistemes orgànics i de les seves psiques cel·lulars, però no regeix la vida de l’organisme. Va ser, precisament, l’organisme de les diferents espècies el que en el transcurs d’un extens procés evolutiu va promoure l’aparició i el desenvolupament del cap i del cervell. Els milions de cèl·lules del cap-tronc-extremitats formen la CVP perquè aquesta representi la vida.

Quan la CVP executa cada un dels cinc moviments, es mobilitzen els músculs propis de cada osei juntament amb les seves vèrtebres específiques, a cada cifosi i a cada lordosi del seu eix vertebral; s’activen els òrgans de la seva cavitat i les zones corresponents del sistema nerviós i del cervell, amb la psique particular de cada osei; i, d’acord amb la necessitat externa, la CVP gestiona adequadament les extremitats (braços-mans i cames-peus, en l’ésser humà; potes, en els quadrúpedes; ales i potes, en les aus; aletes, en els peixos).

L’acció de cada osei en la pelvis humana

pelvis5colores

L’acció de cada osei sobre la planta dels peus

pies5colores

 

La CVP és la representant del nostre organisme, perquè constitueix la màxima organització de totes les seves associacions cel·lulars i és l’estructura rectora de la nostra vida, ja que implica les cinc modalitats d’expressió i les cinc capacitats de reacció, les cinc oseis + i – (I-X), en una absoluta interdependència.

el moviment espontani, l’osei

EL MOVIMENT ESPONTANI, L’OSEI

 

El nostre organisme no és una barreja sense ordre de cèl·lules, teixits i òrgans. És un ser viu format sota un ordre rigorós, fruit d’un procés evolutiu gegantí, que té la capacitat de reaccionar davant de situacions molt diverses per mantenir el seu propi equilibri vital, adaptant-se a l’entorn i transformant-lo. El nostre organisme respon a aquestes necessitats, tant internes com externes, com una unitat, perquè les seves diverses activitats mantenen una total i absoluta interdependència.

Haruchika Noguchi va revelar que aquesta capacitat de resposta de l’organisme com una unitat és l’obra dels 5 moviments universals en + i en – , tant en tensió com en distensió, que actuen en les diverses activitats energètiques (motrius, biològiques i psíquiques) de l’ésser viu i que conformen el moviment espontani.

A aquesta capacitat natural de reaccionar mitjançant la interrelació absoluta de les diverses activitats de l’organisme, la denominem genèricament osei, la qual comprèn cinc oseis + i –, que són les modalitats de manifestació de la vida (vegeu la figura de més avall):

L’osei vertical + i – (oseis I i II) és fonamental en el sistema nerviós i la vista; estableix la interrelació natural entre:
– el moviment ascendent
– l’activitat biològica planificadora
– l’activitat psíquica contemplativa o observadora.

L’osei frontal + i – (V i VI) genera el sistema motor-combustiu i l’olfacte; estableix la interrelació natural entre:
-el moviment unidireccional cap endavant
-l’activitat biològica metabòlico-respiratòria
-l’activitat psíquica pragmàtica o eficaç.

L’osei lateral + i – (III i IV) promou el sistema digestivo-circulatori i el gust; estableix la interrelació natural entre:
-el moviment esquerra-dreta
-l’activitat biològica assimilocirculatòria
-l’activitat psíquica emocional o mediadora.

L’osei rotatòria + i – (VII i VIII) impulsa el sistema eliminatori i l’oïda; estableix la interrelació natural entre:
-el moviment giratori o de torsió
-l’activitat biològica excretora
-l’activitat psíquica competitiva o conclusiva.

L’osei central + i – (IX i X) és la principal en el sistema reproductor-conjuntiu subjacent i en el tacte; estableix la interrelació natural entre:
-el moviment interior-exterior o multiradial
-l’activitat biològica de regeneració cel·lular
-l’activitat psíquica afectiva o absoluta.

 

 

 

 

moviment ascendent, osei vertical

 

moviment unidireccional
endavant, osei frontal

 

 

 

moviment esquerra-dreta, osei lateral

 

 

moviment de torsió, osei rotatòria

 

moviment interior-exterior, osei central

                 visió anterior     visió lateral esquerra    visió superior

cinco-movimientos-cinco-oseis

 

cinco_dimensiones

 

 

L’acció dels cinc movimients o oseis a la pelvis humana

pelvis5colores

Osei i oseis es traduirien com reactivitat i reactivitats. Aquest terme és utilitzat per la Física, la Química i la Psicologia amb altres significats. Per evitar confusions, fem servir directament aquesta paraula japonesa, encara que no existeixi en plural, en el llenguatge japonès.

l’oblidada naturalesa humana

L’OBLIDADA NATURALESA HUMANA

 

De la mateixa manera com es proclama que hi ha la necessitat urgent de tenir un respecte més gran pel medi ambient, reclamem que hi hagi un coneixement més gran i més respecte a la vida de l’organisme humà i a la seva manifestació espontània.

Durant milers d’anys, hem acumulat múltiples i sòlids coneixements sobre la vida humana.

Això no obstant:
Mentre la cultura occidental adoptava un enfocament analític, i perfeccionava el saber sobre cada una de les activitats de l’organisme, la cultura oriental no perdia de vista la globalitat de l’ésser humà, i es despreocupava de distingir-les amb precisió.
Tanmateix, totes dues cultures encara no han clarificat com s’estableix, en el nostre organisme, la interrelació entre les seves diverses activitats energètiques: motrius, biològiques i psíquiques.

D’altra banda:
En els últims cinquanta anys, assistim a l’ús massiu dels coneixements de la ciència occidental a qualsevol societat, a totes les cultures i en qualsevol lloc del planeta. Malgrat que això sigui extraordinari en molts sentits, alhora, també és cert que la naturalesa humana mai havia estat objecte de tanta intervenció i de tanta manipulació com avui dia.

En definitiva:
La Cultura Humana, l’occidental i l’oriental, ens ha ensenyat, de diferents maneres, com podem dominar la nostra naturalesa, però, sobretot, no ens ha ensenyat com podem comprendre la nostra pròpia manifestació espontània, l’expressió directa de

la vida del nostre especial organisme

 • que ens ha fet néixer, créixer i que ens manté vius, amb una unió indivisible entre psique-soma, voluntari-involuntari, conscient-no conscient;
 • que ens ha permès aprendre i crear la cultura, el progrés i el coneixement, i que ens permet comunicar-nos a través d’ells;
 • que és particular per a cada un de nosaltres;
 • que origina la conducta humana, els seus conflictes i la nostra vida-salut.

En no disposar de paraules per identificar la interrelació natural de les diverses activitats del nostre organisme, se’ns fa difícil

 • percebre que el seu bloqueig-dissociació és la principal causa interna de la pèrdua de la nostra salut
 • i sentir la necessitat de resoldre’l.

La cultura seitai ens ofereix unes pràctiques senzilles i un nou coneixement sobre el nostre organisme que són tan fonamentals com revolucionaris, que ens permeten atendre i comprendre l’oblidada naturalesa humana i aprendre de la seva manifestació espontània.

Inscripció

INSCRIPCIÓ

 

  He llegit i accepto la Política de Privacitat.

   

  En compliment al Reglament (UE) 679/2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem que les dades personals que sol·licitem en el present formulari seran incorporades a una base de dades informatitzada de titularitat de la FUNDACIÓ SEITAI BARCELONA. El titular de les dades disposa en tot moment dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació portabilitat i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l’adreça seitaibarcelona@seitaibarcelona.com. Informem que les dades obtingudes a través del present formulari, responen a la finalitat, única i exclusiva, de poder facilitar als clients els serveis sol·licitats.

  Dojo central

  SEITAI República Argentina 28, Barcelona
  Informació: dimecres, de 19:00 a 20:00

  www.seitai-cvp.com
  www.seitaibarcelona.cat

  la vida-salut en la
  naturalesa humana

  SEITAI

  Hem crescut i estem vius gràcies al nostre organisme.
  Ningú no sap tant com ell mateix com ha d’establir el seu propi equilibri vital.

  En el creixement fetal i lactant de l’organisme humà, impulsat per les seves activitats cel·lulars no conscients, sorgeix el conscient o la vida psíquica singularment cerebral o mental, fet que no té lloc en els animals: per exemple, un nadó mostra el desig i la facultat d’aprendre les paraules i ben aviat ens preguntarà el per què de les coses.

  Així doncs, el no conscient cel·lular que forma cada organisme humà personal i el conscient que sorgeix en ell constitueixen el nostre fons natural, el nostre jo espontani o la psique-ment espontània.

  El genial mestre japonès Haruchika Noguchi va iniciar la cultura SEITAI al segle passat, concebent la gran necessitat de l’home/dona modern d’atendre i cultivar el vigor de la vida de cada organisme personal i d’observar i respectar cada jo espontani estrictament natural.
  I, per a aquesta necessitat, va exposar:

  • les senzilles pràctiques de katsugen undo i de yuki
  • la referència, també senzilla, sobre els 5 moviments espontanis o les 5 oseis (reactivitats vitals + i –) i la seva estructura, o l’esquema osei.

   

  ACTIVITATS DE LA CULTURA SEITAI

  Pràctiques
  Orientació individual.
  Consulta.
  Formació de monitors/es i d’instructors/es.
  Curs d’introducció.
  Altres cursos esporàdics.

   

  MATRÍCULA ANUAL

  Les activitats SEITAI estan reservades als/les alumnes matriculats/des, a excepció de: el curs d’introducció, els cursos esporàdics i la consulta.

  Per matricular-se, cal haver assistit al curs d’introducció, o ser presentat/da per dos membres del Seitai que certifiquin que la persona interessada ha rebut una informació adequada sobre la cultura Seitai.

  La matrícula, anual, s’ha de renovar cada any: 110 €.

   

  Activitats habituals del dojo central

  Per assistir-hi, cal portar un mocador i uns mitjons nets

   

  Sessions
  katsugen i yuki dimarts: 1r, 2n i 3r (el 5è, no) 20:00 – 22:00
  osei dimarts: 4t 20:00 – 22:00
  katsugen, yuki i osei dissabtes 11:15 – 13:30
  Cada assistència:10 €
  pràctica intensiva diumenge: 4t (gener 2017, diumenge 29) 16:30 – 20:30
  Cada assistència:15 €

   

  Curs d’orientació SEITAI: formació de monitors/es i d’instructors/es
      2016-2017, d’octubre a juny o juliol
    dimecres 20:30–23:15

  Cada mes: 100 € (que permeten l’accés a totes les activitats habituals).
  Aquest curs 2016-2017 comença el 28 de setembre.

  En base a aquest curs i a partir del pròxim curs, també s’impartiran els cursos mitjà i superior.
  Aquest curs va adreçat als qui han realitzat les pràctiques durant un mínim de dos anys.

   

  Curs d’introducció a càrrec de la Fundació SEITAI Barcelona

  Dates i horaris: En principi, el tercer cap de setmana i el quart dissabte de cada mes a excepció dels mesos de juliol i desembre:

    3er dissabte 16:00-21:00
    3er diumenge 11:00-14:00 i 16:00-20:00
    4rt dissabte 11:15-13:30 i 16:00-20:00

  Inscripció: 150 €
  Amb el certificat de l’atur o amb el carnet jove, s’abona la meitat

  En acabar el curs, els/les participants que s’inscriguin com a alumnes al SEITAI, abonaran només 40 € per a la matrícula de l’any en curs, en comptes de 110 €.

  Centres associats

  CENTRES ASSOCIATS

   

  CATALUNYA

     
  Barcelona    
  Via Augusta Maite Fuertes 656 886 714
  Gran de Gràcia Jordi Vizcaino Guillén 636 381 361
  Plaça del Sol – Gràcia Núria Padrós  estudiseitai 639 541 036
  República Argentina – Vallcarca Marta Cullerés espai seitai 93 434 0326 / 673 632 189
  C/ Terol Magda Barneda  espaido 655 752 396
  Poble Sec Paco Lacueva  seitaipacolacueva 625 011 488
  St. Antoni M. Claret Isabel Papaceit Sanse 626 573 819
  València/ Pg. St. Joan Mª Rosa Plans 93 207 4247
  Casc Antic Claudia Chacra 93 237 74 92
  C/ Balmes-Mallorca M. Cinta Portillo 659 300 354
       
  Badalona, Plaça Pep Ventura
  Francesc Puig 636 925 114
  Campllong, Mas Serinyà Jordi Nicolau macrobioticamasserinya 972 461 267
  Cardedeu, Carrer Lluís Llibre Teresa Rodon 634 562 541
  Cerdanyola, Serraparera Angels Abellan 660 330 286
  Girona / Banyoles M. Antònia Serrabona 667 260 697
  Mataró, Joanot Martorell Quimeta Rigau 93 798 1689
  Mataró, Av. Amèrica Anna Pons  descobrimelseitai 677 674 901
  Premià de Mar, Carrer Núria Jaume Estafanell dojo aitai 93 751 6313
  Reus, Mas Nicolau Francesc Peyrí  estudiseitai 699 616 263
  Sta. María de Corcó, Carrer Major Miquel Morató Serra 93 856 8001
  St. Pere de Ribes, Can Climent Magda Barneda  espaido 655 752 396
  St. Pere de Ribes, Zona nova
  Luís Alonso  recuperandomipersonalidad 620 876 000
  Terrassa, C. Raval de Montserrat Ramon Comas / Ángel Ruiz 664 292 999
  Torelló Pepa Lavilla  La Llanterna 654 834 976
       
  ALICANTE    
  Denia, Av. Valencia Paquín Morán 696 149 638
       
  ARAGÓN    
  Huesca – Zaragoza Angel Calvete Torres 616 668 477
       
  CANARIAS    
  Fuerteventura / Las Palmas Loly Carballido 676 286 772
       
  CÓRDOBA    
  Córdoba Maria Luisa Hens  mluisahens 630 104 190
       
  CUENCA    
  Zafra de Záncara, Cuatro Onzas
  Laura López Coto / Ricardo Sanz  seitaiinteligenciavital 969 298 108
       
  MADRID    
  Madrid, Alamo Laura López Coto / Ricardo Sanz  seitaiinteligenciavital 620 103 974
       
  ITALIA    
  Genova Alessandro Moggia 00393489372736